wtorek, 8 marca 2016

Projekt: „Odmienność czyni nas ciekawszymi”- DOBRA PRAKTYKA Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Projekt: „Odmienność czyni nas ciekawszymi”


Cele:
 • Dążenie do kreowania świata bez krzywd,
 • Uczenie tolerancji i wdrażanie jej w życie młodych ludzi poprzez poznanie, zrozumienie i współpracę, pomaganie innym,
 • Zawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Amnesty International,
 • Poznanie tekstu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz jego upowszechnienie,
 • Angażowanie się w obronę praw do człowieczeństwa,
 • Propagowanie tolerancji i empatii w stosunku do każdego człowieka,
 • Przeciwstawienie się stosowaniu praw niehumanitarnych, deptaniu godności osób upominających się o sprawiedliwość,
 • Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji,
 • Dostrzeganie łamania zasad równości i godności,
 • Poznawanie tradycji i kultury mniejszości narodowych,
 • Uczenie akceptacji dla inności i otwartości na drugiego człowieka,
 • Odstereotypizowanie,
 • Podjęcie działań edukacyjnych w społeczności szkolnej,
 • Angażowanie młodzieży na rzecz środowiska lokalnego oraz tworzenie przestrzeni wolnej od uprzedzeń i dyskryminacji,
 • Przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami,
 • Odrzucenie mowy nienawiści i reagowanie na nią,
 • Włączenie innych w działania równościowe,
 • Zapobieganie dyskryminacji, mowie nienawiści w sieci i w życiu społecznym,
 • Zwrócenie uwagi na potrzebę aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym i niedyskryminacji.


W ramach programu przeprowadziłam w wybranej grupie młodzieży ankietę na temat skali dystansu społecznego do  mniejszości narodowych. W badaniu wzięło udział 55 uczniów: 28 dziewczynek i 27 chłopców. 29 badanych mieszka we wsi, a 26 w mieście. 
Ankietę opracowałam sama. Zaprosiłam do jej wypełnienia chętnych uczniów z klas I-III gimnazjum na swoich lekcjach. Wyniki opracowała uczennica klasy 3a - Barbara D.
Wyniki mnie zaskoczyły, ale jestem dumna z moich uczniów.
Po pierwsze, nie są nastawieni negatywnie, o czym świadczą ich uczucia względem mniejszości narodowych.
Po drugie, zaproponowali ciekawe działania, które mogłyby wpłynąć na zmianę nastawienia  stosunku do grupy, która okazała się najmniej tolerowana:
·         tworzenie większej liczby organizacji mówiących o tolerancji,
·         więcej programów telewizyjnych, radiowych, stron internetowych itd. na temat tolerancji,
·         nauka tolerancji od najmłodszych lat (począwszy od przedszkola),
·         spotkania, rozmowy, zabawy integracyjne z grupą osób innej narodowości,
·         odrzucenie stereotypów,
·         częstsze wymiany krajowe,
·         poznawanie tradycji innych kultur,
·         przedstawianie się w dobrym świetle,
·         rozmawianie o problemach,
·         pokazanie historii grupy i jej losów.
Reasumując, większość uczniów jest tolerancyjna. Stara się pomagać wszystkim różniącym się od nich ludziom. Z drugiej strony, powinniśmy ciągle edukować młodzież, nawiązując do historii mniejszości narodowych w naszym kraju.
Ponadto przeprowadziliśmy badanie poziomu dyskryminacji w naszej szkole w losowo wybranych klasach I, II
i III. Wyniki ankiety potwierdzają, że w Gimnazjum Publicznym im. A. Fiedlera w Dębnie nie ma oznak dyskryminacji. Wydaje się więc, że uczniowie nie rozpoznają zachowań nietolerancyjnych i nie zauważają niewłaściwego traktowania drugiej osoby. Znaczna większość uczniów deklaruje, że czuje się w naszej szkole świetnie.
Po tej diagnozie zaplanowaliśmy następujące zadania: 
1.Rysowanie/ wizualizacja praw człowieka
Grudzień 2015
Styczeń 2016
2.Akcja plakatowa w Światowy Dzień Godności
listopad 2015
3.Gazetka ścienna
Październik i grudzień 2015
4.Przeczytanie  wybranego przez siebie rozdziału i streszczenie go w taki sposób, aby odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Czego dowiedziałem się o Cyganach?
2. Jak była ich historia?
3. Co czuję, wiedząc o tym?
Listopad 2015
5.Wywiad z panią pedagog
Listopad 2015
6.Wyszukiwanie artykułów tematycznych w sieci i ich lektura
Październik 2015- styczeń 2016
7.Ankieta- przeprowadzenie i opracowanie wyników
Listopad 2015
8.Akcja szkolna o charakterze prowokacyjnym
Październik 2015
9.Spotkanie z Policją na temat odpowiedzialności karnej za dyskryminowanie innych
Listopad 2015- styczeń 2016
10.Grafika na Światowy Dzień Solidarności z Uchodźcami
Listopad- grudzień 2015
11.Sfotografowanie wulgarnych napisów oraz obraźliwych, niestosownych symboli i znaków na terenie naszego miasta i okolic
Październik 2015
12.Spotkanie z ciekawymi ludźmi BEZ NIENAWIŚCI
Październik 2015- styczeń 2016
13.Przeprowadzenie wywiadu radiowego
Październik 2015
14.Hejter- kto to taki?
Listopad 2015
15.Cykl warsztatów na lekcjach wychowawczych
Listopad 2015- styczeń 2016
16.Wirtualny Festiwal Międzykulturowy
Grudzień 2015
Wszystkie zadania zrealizowaliśmy zgodnie z planem.
Swoje obowiązki uporządkowałam w następujący sposób:
a)      wybór tematu projektu z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej, uwarunkowań środowiska lokalnego i potrzeb szkoły, 
b)      omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu, koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe, 
c)      opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt uczniów i opiekunów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu), 
d)     prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt, 
e)      monitorowanie jego realizacji, 
f)       ocena projektu po samoocenie uczniów, 
g)      ustalenie z uczniami form pracy, zbierania informacji, 
h)      ustalenie z uczniami sposobu prezentacji i podsumowania projektu.
Przygotowałam ankietę dla uczestników projektu
Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?
Obsługi aplikacji:
Tagxedo
Animoto
Padlet
Pizap
Glogster
Windows 10 Galeria fotografii
Adobe Illustrator   Adobe Audition
Voki

Publiczna prezentacja projektu odbyła się w naszej szkole. Odbiorcami byli uczniowie klas I- III gimnazjum.
29 stycznia 2016 roku, we wtorek, gimnazjaliści uczestniczący w projekcie zaprezentowali wyniki swojej pracy rówieśnikom.
Poza tym rezultaty projektu były na bieżąco prezentowane na blogu Utkane z codziennych doświadczeń 
Poza tym utworzyliśmy zamkniętą grupę na facebooku - Nie bądź obojętny, obojętna.
Prezentowaliśmy też wyniki w grupach: 
1. Razem mamy siłę. STOP DYSKRYMINACJI
2. 200 szkól PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI
3. Nauczyciele i nauczycielki tolerancji
 W ten sposób dzieliliśmy się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi szkołami w Polsce. 
Zdobyliśmy certyfikat poświadczający nasze zaangażowanie i włożony trud w pracę nad przerwaniem błędnego koła dyskryminacji.
Angelika opisała prezentacje uczniowskie podczas MOST-u. Poniżej zamieszczam link do jej wypowiedzi.
Jej zdaniem największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się awatary.
Poza tym uczniowie zwrócili uwagę na, zaprezentowane przy pomocy filmiku, zdarzenia z projektu antydyskryminacyjnego.
Uczniowie przy mojej pomocy wykonywali zadania przy pomocy TIK. Udzielałam instrukcji, monitorowałam ich prace, ustalałam formę prezentacji podczas MOST-u. 
Ograniczał nas czas, w którym w mieliśmy zaprezentować rezultaty, dlatego nasze wypowiedzi i prezentacje były bardzo lapidarne.
Podczas prezentacji projektu korzystaliśmy z licznych narzędzi TIK oraz sprzętu medialnego: rzutnika, telefonu komórkowego, laptopa, aparatu fotograficznego, kamery wideo.
Wykonaliśmy zadania przy pomocy:
Tagxedo- dowód w załączniku
Animoto

Padlet

Pizap- wpisy na blogu i na stronie szkoły
Glogster

Windows 10 Galeria fotografii- wpisy na blogu i na stronie szkoły
Adobe Illustrator   Adobe Audition- wpisy na blogu i na stronie szkoły
Voki- zgromadzone awatary http://padlet.com/gimnazjak/12l08b8bk2n9
Uczyliśmy się od siebie, korzystaliśmy z zamieszczonych w sieci instrukcji. Pracowaliśmy na sprzęcie własnym (prywatnym).
Wykorzystanie TIK  służyło osiągnięciu celów edukacyjnych, wykorzystaniu komputera do zdobywania
i poszerzania swojej wiedzy. Ponadto z pewnością wpłynęło na rozwój zainteresowań gimnazjalistów. Pomogło zdobyć umiejętności z różnych dziedzin.  

Systematycznie podsumowywaliśmy każde zadanie. Planując je, określaliśmy zagrożenia, dzieliliśmy się uwagami. Z oceny projektu wynikało, że nasz projekt jest unikatowy,  ponieważ:
1. Ma formę prowokacji. 
2. Oddziałuje na świadomość. 
3. Adresowany jest do każdego pokolenia: od najmłodszych do tych, którzy są w sędziwym wieku.  
4. Obserwujemy reakcje innych. 
5. Otwieramy się na innych. 
6. Uczymy się empatii, tolerancji i akceptacji. 
7. Dowiadujemy się o sobie. 
8. Podejmujemy walkę ze swoimi kompleksami. 
9. Doświadczamy na sobie. 
10. Pokonujemy własne lęki. 
11. Obalamy stereotypy. 
12. Sygnalizujemy problemy.  
13. Dostrzegamy problemy innych. 
14. Uodparniamy się na krytykę i negatywne komentarze. 
15. Nabieramy dystansu do siebie. 
16. Przekraczamy swoje bariery. 
17. Promuje humanizm. 
18. Podkreśla wartość każdego człowieka. 
19. Promuje równość wszystkich ludzi. 
20. Zwraca uwagę na aktualne problemy. 
21. Uczy szacunku dla odmienności. 
22. Udowadnia to, że nikt nie jest idealny oraz ze każdy jest inny.  
23.Testuje naszą odwagę.  
24.Uczy nas dostrzegać pewne rzeczy z innej perspektywy. 
  
Elementy unikatowe gimnazjaliści wskazali samodzielnie, traktując je jako argumentację w podjęciu działań projektowych. 
W Formularzu Google przygotowaliśmy ankietę: Refleksje dotyczące projektu "Nie bądź obojętny/-a". Uczniowie odpowiedzieli na następujące pytania: 
W którym zadaniu wziąłeś/ wzięłaś udział?
 •  Akcja koszulkowa (przygotowanie haseł na koszulkach)
 •  Spotkanie BEZ NIENAWIŚCI -Romowie
 •  Maraton Pisania Listów
 •  Wirtualny Festiwal Międzykulturowy
 •  Holokaust- sesja plakatowa
 •  Spektakl profilaktyczny
 •  Obejrzenie filmu "Wolność słowa" ( dyskusja, recenzja)
 •  Webinarium "Manipulacja w mediach"
 •  Cykl lekcji o tematyce antydyskryminacyjnej
 •  Międzynarodowy Dzień Tolerancji
 •  Narysuj mi prawa człowieka
 •  Plakaty promocyjne, gazetki ścienne
 •  Światowy Dzień Godności Człowieka
 •  Ankieta (wypełnianie, opracowanie wyników, prezentacja wyników)
 •  Filmy w Animoto, Movie Maker
 •  Grafiki komputerowe
 •  Sesja fotograficzna
 •  Akcja prowokacyjna w szkole
 •  Artykuły na YoungFace.tv, do "Gimnazjaka"
 •  Awatary przedstawicieli mniejszości narodowych
Jakie dostrzegłeś/ dostrzegłaś zalety projektu?
 •  Oddziałuje na świadomość
 •  Adresowany jest do każdego pokolenia
 •  Otwieramy się na innych
 •  Uczymy się empatii, tolerancji i akceptacji
 •  Dowiadujemy się o sobie
 •  Doświadczamy na sobie
 •  Obalamy stereotypy
 •  Pokonujemy własne lęki
 •  Dostrzegamy problemy innych
 •  Podkreśla wartość każdego człowieka
 •  Promuje równość wszystkich ludzi
 •  Zwraca uwagę na aktualne problemy
 •  Uczy szacunku dla odmienności
 •  Uczy nas dostrzegać pewne rzeczy z innej perspektywy
Jak oceniasz swoje zaangażowanie w realizację projektu? 1- to ocena najniższa, 5- ocena najwyższa

1
2
3
4
5Z czego jesteś najbardziej zadowolony/ zadowolona? Czego nowego w zakresie TIK nauczyłeś się/ nauczyłaś się? Jakie narzędzia TIK oraz nowe media wykorzystałeś/ wykorzystałaś?
 •  Projektor/ rzutnik
 •  Telefon komórkowy
 •  Laptop/ komputer
 •  Tagxedo
 •  Animoto
 •  Padlet
 •  Pizap
 •  Glogster
 •  Windows 10 Galeria fotografii
 •  Książeczka elektroniczna
 •  Adobe Illustrator   Adobe Audition
 •  Voki
 •  Formularze Google
 •  YoungFace.tv
 •  You Tube
Jestem zdania, że TIK uatrakcyjnił projekt. Pomógł zaprezentować efekty pracy i wpłynął na jakość procesu edukacyjnego. 
Warto skupić się na starannym wykonaniu swojej pracy oraz sumiennym działaniu na rzecz projektu.
Odpowiedzialność za wykonanie zadania musi być imienna, a nie grupowa; Uczestnicy projektu nie powinni znać kolejnych zadań naprzód, ponieważ wówczas przestają się koncentrować na zadaniach bieżących; Warto poszukać sprzymierzeńców w lokalnym środowisku; na bieżąco należy archiwizować notatki, publikacje, zdjęcia, filmy itp.; nie należy się wstydzić prosić o pomoc, gdy coś sprawia nam trudność. Potrzebujemy odwagi; bez niej wszystko staje się trudniejsze.
Podsumowanie odpowiedzi uczniów znajduje się pod linkiem
https://docs.google.com/forms/d/1iasCnYgLOlTybW7k_iVUVuwbkiEs49_qP22GtUCyYOk/viewanalytics


Blog mój

Strona internetowa szkoły

Strona Urzędu Miejskiego

Youngface.tv

Centrum Edukacji Obywatelskiej
http://www.ceo.org.pl/pl/mowanienawisci/news/szkoly-w-akcji

Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz