niedziela, 7 lutego 2016

Wydawanie szkolnej gazety ,,Gimnazjak”- DOBRA PRAKTYKA Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Wydawanie szkolnej gazety ,,Gimnazjak” to  DOBRA PRAKTYKA Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Gazetka pełni następujące funkcje:
 • informuje o bieżących wydarzeniach szkolnych, o ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • prezentuje osiągnięcia uczniów
 • przedstawia opinię uczniów, którzy  mają prawo do własnej  interpretacji zdarzeń,
 • przedstawia różnorodne zainteresowania uczniów,
 • prezentuje twórczość uczniowską,
 • poszerza wiedzę na różnorodne tematy,
 • dostarcza rozrywki. 
Czytelnikami pisma są głównie uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i pracownicy gimnazjum, uczniowie okolicznych szkół podstawowych, ponadto uczestnicy ogólnopolskiego programu „Juniormedia”, jak również użytkownicy Internetu.

Cele ogólne:
1. Wyrobienie nawyków aktywnego i krytycznego korzystania z mediów.
2. Budzenie i rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, przełamywania barier psychicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole.

Cele szczegółowe:
1. Kształcenie umiejętności komunikowania się i krytycznego myślenia.
2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami publicystycznymi, np. wywiad, informacja prasowa, artykuł.
3. Ćwiczenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem (sprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna).
4. Zdobycie i doskonalenie umiejętności redakcyjnych:
• poznanie warsztatu pracy dziennikarza,
• nadawanie tytułów i podtytułów,
• gromadzenie i selekcjonowanie materiałów do poszczególnych numerów gazetki,
• pozyskiwanie informacji,
• doskonalenie umiejętności różnych technik komputerowych, np. pisanie, drukowanie

Opis:
Gazetka redagowana jest systematycznie od 5 lat.  Początkowo była dwumiesięcznikiem, obecnie jest miesięcznikiem. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą uczniowie klas I- III gimnazjum.
Gazetka pełni następujące funkcje:
-informuje o bieżących wydarzeniach szkolnych, o ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
-prezentuje osiągnięcia uczniów
-przedstawia opinię uczniów, którzy  mają prawo do własnej  interpretacji zdarzeń,
-przedstawia różnorodne zainteresowania uczniów,
-prezentuje twórczość uczniowską,
-poszerza wiedzę na różnorodne tematy,
-dostarcza rozrywki.
Czytelnikami pisma są głównie uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i pracownicy gimnazjum, uczniowie okolicznych szkół podstawowych, ponadto uczestnicy ogólnopolskiego programu „Juniormedia”, jak również użytkownicy Internetu.
Tytuł „Gimnazjak” oznacza, że:
- redaktorami szkolnej gazetki są uczniowie gimnazjum,
- tematyka pisma koncentruje się wokół wydarzeń szkolnych i problemów gimnazjalistów,
- wszyscy mogą się na jej łamach w ważnej sprawie wypowiedzieć i mogą ją współtworzyć.
Wiadomości z życia szkoły były utrwalone w kronice szkoły. Istniała potrzeba oddziaływania wychowawczego poprzez podawanie do publicznej wiadomości pozytywnych działań uczniów. Niezbędne wydawało się stworzenie możliwości swobodnego publikowania przez uczniów własnej twórczości.
Uważam, że najlepszym sposobem na powstanie pozytywnych relacji z medialnym światem jest stworzenie dzieciom i młodzieży okazji do twórczego w nim uczestnictwa. Niewątpliwie bardzo dobrym sposobem stało się redagowanie szkolnego czasopisma, które ma możliwość wszechstronnego oddziaływania w środowisku uczniowskim. Poznanie zasad funkcjonowania bardzo popularnego medium, jakim jest prasa, uczy młodzież większej ostrożności i odpowiedzialności za to, jak korzysta z oferty medialnej.
Praca w redakcji to także doskonały sposób na twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, które uczą się wywiązywania z dobrowolnie podjętych obowiązków, polegających na przygotowaniu materiału do gazetki. To zadanie wpływa na ich uspołecznianie przez budzenie wrażliwości i odpowiedzialności. Stawiając sobie kolejne wyzwania, młodzież uczy się twórczego istnienia w swoim świecie oraz poszerza krąg zainteresowań samym sobą, światem zewnętrznym i drugim człowiekiem.
Dla zespołu redakcyjnego praca nad kolejnymi numerami  wiąże się z kształtowaniem różnorodnych umiejętności, z których najważniejsze to umiejętność  komunikatywnego przekazywania  treści swoich myśli, uczuć i przeżyć  oraz tworzenia form pisemnych.  Uczniowie rozwijają także  umiejętności  poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Zdobywają umiejętności pracy zespołowej, planowania, odpowiedzialności.  Przygotowują i przeprowadzają wywiady, ankiety, sondaże i opracowują ich  wyniki. Są ilustratorami, zajmują się składem zgromadzonego materiału. Dzięki pracy w redakcji młodzież wypowiada się na interesujące ją tematy, wyraża swoje poglądy. Uczy się odpowiedzialności za słowo, kultury języka, rzetelności, systematyczności.
Aby gazetka funkcjonowała, konieczne było opracowanie programu, powołanie zespołu redakcyjnego i zorganizowanie jego pracy, ustalenie z uczniami kształtu i szczegółowej tematyki pisma. Ustaliliśmy, że redakcja nie będzie miała stałego składu, a każdy uczeń w dowolnym momencie będzie miał możliwość włączenia się w prace redakcji „Gimnazjaka”.
Efektami naszej pracy są:
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu- zaangażowanie w tworzenie gazetki,
 • umiejętne redagowanie różnych form wypowiedzi pisemnej,
 • inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień,
 • rozpowszechnianie i wydawanie szkolnej gazetki ,,Gimnazjak”,
 • nagrody w kolejnych edycjach konkursu JUNIOR W DRUKU, wielokrotne uzyskanie tytułu laureata,
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • poszerzenie wiedzy w zakresie wybranych gatunków literackich,
 • popularyzowanie wśród młodzieży szkolnego wachlarza zainteresowań i hobby,
 • informowanie o wydarzeniach szkolnych widzianych oczami młodego człowieka,
 • zapewnienie dostępu do rzetelnych, bieżących informacji z życia szkoły,
 • kilkunastu uczniów opublikowało napisane przez siebie recenzje książek w  dodatku Junior Media do dzienników ogólnopolskich ,,Dziennik Bałtycki”, ,,Głos Wielkopolski”, ,,Dziennik Łódzki”, ,,Gazeta Wrocławska”, ,,Dziennik Zachodni”, ,,Gazeta Krakowska”, ,,Kurier Lubelski”, a uczniowie otrzymali nagrody,
 • udział w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim ,,Świat według Ciebie”,
 • zorganizowanie szkolnego konkursu na najlepszy wywiad prasowy, opracowanie regulaminu, sprawdzenie prac, opracowanie dyplomów i ufundowanie nagród książkowych,
 • otrzymywanie tytułu laureata w ogólnopolskim konkursie JUNIOR W DRUKU,
 • wyposażenie członków redakcji w legitymacje prasowe.
 • współpraca z „Dziennikiem Zachodnim”.
Gimnazjak” zajął III miejsce w konkursie dziennikarskim w kategorii gimnazjum  pod patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie na gazetkę poświęconą Januszowi Korczakowi.
Opiekun szkolnej gazetki uczestniczył finale OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  "INNOWACYJNY NAUCZYCIEL 2011" z programem „Jak wzbudzić zainteresowanie szkolną gazetą?”.
W programie ,,Elementarz Korczaka” w zakładce ,,Wieści ze szkół” opublikowaliśmy  artykuł  ,,E-gazetka szkolna, czyli uczniowie piszą o Korczaku”, poświęcony ,,Gimnazjakowi” i zamieściliśmy w w/w miejscu wersję elektroniczną wydania szkolnej gazety.
W zakładce ,,Szkolna gazeta” na stronie internetowej szkoły na bieżąco informujemy o kolejnych wydaniach „Gimnazjaka” i jego sukcesach. Wzięliśmy udział w akcji promującej czytelnictwo zorganizowanej przez JUNIORMEDIA.
W ,,Dialogach” (miesięczniku zachodniopomorskim) opublikowaliśmy m.in. artykuł Agnieszki Buczkowskiej ,,Patron naszych czasów- o św. Maksymilianie Marii Kolbe”- ,,Dialogi” nr 10/ 2012.Na łamach gazety ,,Kontakty” opublikowaliśmy 2 wiersze uczennicy- ,,Czas uzdrawia wspomnienia”, ,,Moje podarunki”.
Opiekun ,,Gimnazjaka” opublikował w ,,Szkole z klasą 2.0” w dziale ,,Publikacje nauczycielskie. Tworzenie Bazy 2.0” tekst pt. ,,Uczymy się ( i uczymy innych) tworzenia szkolnej gazety”. Z materiałów korzystają nauczyciele w całej Polsce.
Wzięliśmy udział w wszystkich edycjach konkursu ,,JUNIOR W DRUKU” ( konkurs ogólnopolski). Jesteśmy laureatami wielu edycji konkursu. Za każdym razem otrzymaliśmy  250 sztuk darmowych egzemplarzy ,,Gimnazjaka”.
Cel założony jest osiągnięty, a  uczniowie zdobyli nowe  wiadomości i nabyli umiejętności określone w podstawie programowej.
Aby zachęcić uczniów do pracy w szeregach redakcji „Gimnazjaka”, co roku opracowuję projekt edukacyjny, np. w bieżącym roku szkolnym zaproponowałam uczniom projekt „Radość pisania.  Możność utrwalania.’’  Jestem redaktorem szkolnej gazetki.

Prowadząc zespół redakcyjny, należy czuwać nad etycznymi zachowaniami: respektowaniem praw autorskich, odpowiedzialnością za słowo, przedstawianiem źródeł  informacji. W dobie szybkich wiadomości internetowych i obecności portali społecznościowych,  gazetka  w formie papierowego periodyku może nie cieszyć się popularnością wśród odbiorców. Należałoby zadbać wtedy o wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Sądzę, że dla rodziców  i przyjaciół szkoły taka  prezentacja   możliwości dzieci i efektów ich   pracy jest nadal atrakcyjna, napawa dumą  i  warto ją kontynuować.

Wykaz załaczników:
Wydrukowane egzemplarze są kolportowane na terenie szkoły, wyłożone dla gości i osób odwiedzających w sekretariacie i w miejscach ogólnodostępnych, rozdawane podczas zebrań z rodzicami, dni otwartych, różnorodnych imprez środowiskowych, odbywających się w szkole. Poza tym są dostępne w czytelni szkolnej, w świetlicy i w pokoju nauczycielskim.
Materiały archiwalne znajdują się w dokumentacji szkoły i na stronach szkoły.
Egzemplarze „Gimnazjaka” są przekazywane do okolicznych szkół podstawowych.
Oto egzemplarze „Gimnazjaka” w wersji elektronicznej:
Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz