niedziela, 22 listopada 2015

Bez …………………i ………………….nie byłoby teatru

Scenariusz/Model prowadzenia lekcji z e-podręcznikiem
Przedmiot :Język polski
Etap edukacyjny: III, klasa I
Tytuł, numer lekcji z e-podręcznika
Teatr- świat widza i aktora. Media. Rozdział I
Realizowane obszar/y podstawy programowej
§  I.1.1 odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych - rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie;
§  II.2.1 przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście;
§  II.2.11 uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.
Cel/ le lekcji

Uczeń:
1.       definiuje, co to jest teatr,
2.       zna genezę i cechy teatru greckiego,
3.       wie, czym były Wielkie Dionizja,
4.       opisuje wygląd zewnętrzny teatru greckiego.

Dostępna technologia/ narzędzia w klasie
Laptop z dostępem do Internetu, projektor, głośniki

Dostępne w klasie inne dodatkowe wyposażenie

Brak
Przebieg lekcji z uwzględnieniem aktywności
uczniów
I.                    Faza wstępna
Sprawdzenie ogólnej wiedzy uczniów na temat teatru.
1.                    Nauczyciel pyta:
Kto obejrzał ostatnio jakąś sztukę/ przedstawienie? O czym ona była? Czym się różni spektakl teatralny od filmu? Jaką rolę w naszym życiu pełni teatr?
Uczniowie udzielają swobodnych wypowiedzi, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami.
2.                   Zapisanie na tablicy swobodnych skojarzeń ze słowem teatr, podawanych przez uczniów. Podkreślenie tych wyrazów, które nazywają konieczne warunki istnienia teatru.
3.                   Uczniowie uzupełniają zdanie:
Bez …………………i ………………….nie byłoby teatru.
II.                 Faza realizacyjna
1.                   Nauczyciel proponuje uczniom, aby na karteczkach zapisali swoje pytania dotyczące  teatru, np. co chcieliby się dowiedzieć. Uczniowie przyklejają karteczki na tablicy. Dwóch chętnych uczniów odczytuje głośno pytania i porządkuje je według zaproponowanych przez siebie kryteriów. Pod koniec zajęć sprawdzamy, na które pytania uczniowie uzyskali odpowiedź na lekcji. Pytania bez odpowiedzi mogą być pomysłem na zadanie domowe.

2.                   Omówienie okoliczności powstania i rozwoju teatru w starożytnej Grecji.
Obejrzenie ekranu interaktywnego przedstawiający genezę greckiego teatru. Ukazanie, w jaki sposób wystawiano sztuki oraz jak wyglądały greckie teatry i amfiteatry. 
Uczniowie ustnie uzupełniają zdania znajdujące się na wspomnianym ekranie.

3.                   Opisanie wyglądu teatru greckiego. Zapoznanie z najważniejszymi elementami teatru greckiego (skene, proskenium, orchestra, widownia, widzowie).
Uczniowie indywidualnie redagują opis. Chętni odczytują, jak wyglądał teatr grecki.
4.                   Wskazanie, że teatr to medium, które przekazuje lub wyraża określone treści.

III.                                                      III. Faza podsumowująca
1.                                                          1. Powrót do pytań zredagowanych przez uczniów. Udzielenie odpowiedzi na pytania, dzięki zdobytej na lekcji wiedzy. Pozostawienie na tablicy pytań, na które uczniowie nie mogli odpowiedzieć po odbytej lekcji.
2.                                                          2. Uzupełnienie wybranego zdania przez uczniów:
Dziś nauczyłem/łam się .....
Zrozumiałem/łam, że.......
Przypomniałem sobie, że.........
Zaskoczyło mnie, że.........
Dziś osiągnąłem/osiągnęłam założony cel, gdyż......

IV.                Zadanie domowe do wyboru przez uczniów
1.       Przejrzenie przez uczniów repertuaru najbliższych teatrów. Wybór sztuki i przygotowanie argumentów do dyskusji, na które przedstawienie warto się wybrać.
2.       Wymienienie podobieństw i różnic w budowie starożytnego teatru greckiego oraz współczesnego teatru z tradycyjną sceną i widownią.
Sposób ewaluacji lekcji
Kryteria

1.       Zgodność z podstawą programową.
2.       Zaangażowanie/ aktywność uczniów na zajęciach.
3.       Gotowość uczniów do obejrzenia spektaklu teatralnego.


Wskaźniki

1.       Odniesienie do obszarów  podstawy programowej.
2.       Obserwacja uczniów podczas zajęć.
3.       3. Liczne pytania sformułowane przez uczniów oraz refleksyjne wypowiedzi na podsumowanie zajęć.


Informacje dodatkowe dla nauczycieli
Wprowadzenie do lekcji powinno mieć charakter zachęcający uczniów do zainteresowania się tematyką zajęć.
Podsumowaniem zajęć powinno być obejrzenie sztuki w teatrze. Wyboru przedstawienia można dokonać wspólnie na podstawie argumentacji przygotowanej przez uczniów w domu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz