piątek, 11 listopada 2016

Co ma klimat do czekolady?- edukacja globalna na lekcji języka polskiegoCo ma klimat do czekolady?- karta pracy

Kakao, podstawowy składnik, z kt…rego prod…kowana jest czekolada, powstaje z ziaren kakaowca. Kakaowiec właściwy jest gat…nkiem d…ewa po…odzącym z …meryki Poł…dniowej, a dokładnie z g…rnej Amazon…. Obecnie …prawia się tę roślinę w pasie tropikalnym …meryki, …zji i …fryki. Wedł…g prekol…mbijskich wie…eń indiański…, d…ewo ma boskie po…odzenie, co znajd…je odzwierciedlenie w jego łacińskiej nazwie, kt…ra w tł…maczeniu oznacza „nap…j bog…w”. Czy to mo…liwe, …e zmiany klimatyczne mogą wkr…tce doprowadzić do zmniejszenia prod..kcji czekolady? Czy mo..emy sobie wyobrazić …ycie bez tego „napoju bog…w”? Działalność człowieka nie pozostaje bez wpływ.. na zmiany klimatyczne na świecie. Globalne zmiany klimat… w ró…nym jednak stopni… dotkną mieszkańc…w i mieszkanki poszczeg…lnych rejon…w świata. Wzrost temperat…ry będzie najbardziej odcz…walny dla os…b zamieszk…jących najgorętsze strefy glob…: centralną część …meryki Poł…dniowej, Afrykę i P…łwysep …rabski. J…ż dziś rolnictwo w Somal… jest zagro…one z powod.. wysoki… temperat…r, a syt…acja będzie się pogarszać. Kraje …frykańskie nie emit…ją tak d…żo gaz…w cieplarniany… jak na p…ykład kraje e…ropejskie, le…ące w strefie …miarkowanej, ale w du…o większym stopniu doświadczają skutk…w ty… emis…, a więc zmian klimat…. Zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimat… mogą sprawić, że w p…yszłości zabraknie czekolady – zar…wno w kraja… globalnego …ołudnia, jak i globalnej …ółnocy.
Gdzie znajduje się …atoka …winejska? Gdzie le…y G…ana i Wyb…eże …ości …łoniowej? Jeśli nie wiecie, to koniecznie sprawdźcie na mapie! To właśnie tam zbiera się ziarna, dzięki kt…rym mo…emy cieszyć się takimi prod…ktami jak kakao i czekolada. Wedł…g raport… opracowanego p…ez …iędzynarodowe Centr…m …olnictwa Tropikalnego wzrost temperat…ry o 2 stopnie w tamtym rejonie …fryki negatywnie wpłynie na …prawy kakaowca, poniewa… jest to bardzo delikatny k…ew. Zmiany odcz…jemy j…ż w 2030 roku, kiedy nastąpi spadek prod…kcji ziaren kakaowca. Wydaje się bardzo prawdopodobne, …e …ndonezję, …amerun czy …igerię, państwa mające podobne …warunkowania klimatyczne i r…wnie… będące prod…centami ziaren kakaowca, spotkają te same problemy. Pozostaje pytanie: co mo…emy zrobić, …eby nadal cieszyć się słodkim smakiem czekolady? Po pierwsze, warto posze…ać swoją wiedzę na temat zmian klimat… oraz spos..b…w p…eciwdziałania ich negatywnym sk…tkom. Po dr…gie, warto anga…ować się w akcje obywatelskie, kt…rych celem jest na p…ykład za…ęcanie władz do red…kowania emis… dw…tlenku węgla. Po t…ecie, warto zainteresować się zagadnieniem sprawiedliwego …andlu, na p…ykład wysz…kując w Internecie informacje na temat kampan… MakeChocolate Fair! L…bisz czekoladę? Zatem do dzieła!

Źródło: Tekst powstał na podstawie następujących materiałów: http://wyborcza.pl/eko/1,113774,10384254,Co_ma_klimat_do_czekolady_.html,
http://www.ekonsument.pl/a66738_gorzki_smak_czekolady.html.Zadania

1. Uzupełnij luki w tekście, korzystając ze „Słownika ortograficznego”.
2.     Uzupełnij tabelkę
Nazwy własne
Nazwy pospolite


3.Wypisz z tekstu:
a)     Zdanie pojedyncze
…………………………………………………………………………………..
b)     Zdanie złożone
…………………………………………………………………………………..
c)     Zdanie pytające
…………………………………………………………………………………..
d)     Zdanie wykrzyknikowe
…………………………………………………………………………………..
e)     Równoważnik zdania
…………………………………………………………………………………..

3.     Podaj, korzystając z tekstu, co współczesny człowiek może zrobić, aby nie zabrakło w sklepach czekolady?
………………………………………………………………………………………………

4.     Lubisz czy nie lubisz  czekolady? Swoją wypowiedź uzasadnij w 4-5 zdaniach.
……………………………………………………………………........................................

Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz