niedziela, 24 marca 2019

Zapraszam do projektu eTwinning-Młodzieżowa szkoła dziennikarstwa


Obraz Alexas_Fotos z Pixabay

Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej takiej jak: artykuł prasowy, notatka prasowa, ogłoszenie, zaproszenie, regulamin, opowiadanie, opis, reportaż, felieton, recenzja i wywiad itp. 
Uczniowie zapoznają się z pracą dziennikarską. Będą rozwijali umiejętności korzystania z komputera, pracy w odpowiednich programach, nawiążą znajomości z różnymi ciekawymi ludźmi. Społeczność szkolna będzie na bieżąco poinformowana o tym, co się w szkole dzieje, a szkoła będzie promowana w środowisku lokalnym. Założenia projektu odnoszą się do zapisów znajdujących się w podstawie programowej. Zajęcia umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia. Stwarzają możliwości zaprezentowania własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych osób. 
Projekt stwarza szansę twórczego percypowania świata i aktywnego w nim uczestnictwa. Prowokuje do indywidualnej oraz zespołowej refleksji i dyskusji nad tym, co w życiu ważne.


Cele:

- publikowanie tekstów napisanych przez uczniów szkolnej w gazecie, na stronie internetowej szkoły itp.
- fotografowanie, wybór i zamieszczanie zdjęć,
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,
- redagowanie tekstów publicystycznych,
- udział w literackich konkursach, wymagających twórczych rozwiązań, dokumentowanie wiarygodności zdobytych informacji,

- rejestrowanie wydarzeń z życia szkoły i miasta,
- integracja społeczności uczniowskich z różnych środowisk,
- motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i miasta
- dostrzeganie odmienności swoich zapatrywań,
- nabywanie nawyku komunikowania się z innymi,
- motywowanie do pracy nad sobą i przygotowanie do dalszego kształcenia,
- kształcenie umiejętności językowych, motywacji do samodzielnego czytania i pisania,
- zbieranie informacji na dany temat,
- przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za wykonanie jakiegoś zadania,
-budowanie więzi międzyludzkich.Postęp działań:
-obustronna prezentacja na platformie TwinSpace,
-wspólne opracowanie netykiety,
-zaprojektowanie logo projektu,
-zaprezentowanie redakcji przy pomocy technologii komputerowej; nie są konieczne fotografie uczniów,
-gazetki szkolne- minimum 3 sztuki,
-wspólna gazeta stworzona przez partnerów projektu,
-opublikowanie wspólnej gazety w formie książeczki elektronicznej,
-wyjaśnienie genezy nazwy/ tytułu gazety,
-recenzja wybranej gazety szkoły partnerskiej.

Spodziewane efekty:

 1. Gazetki szkolne
 2. Gazeta wspólnie zredagowana i wydana
 3. Nawiązanie długofalowych kontaktów między uczniami
 4. Promocja szkoły
 5. Zdobycie wiedzy na temat pracy w redakcji gazety
 6. Zróżnicowanie gatunkowe wytworów pracy uczniów
 7. Wzbogacenie słownictwa
 8. Utrwalenie zasad pisowni
 9. Znajomość i i zastosowanie w praktyce netykiety
 10. Przestrzeganie praw autorskich
 11. Poznanie zasad bezpieczeństwa w sieci
 12. Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz