środa, 16 marca 2016

Scenariusz zajęć „Zanim sięgniesz po … czyli lekcja empatii” w ramach projektu „Najwyższy stopień zagrożenia”- DOBRA PRAKTYKA Kuratorium Oświaty


Zachęcenie, zainspirowanie i wyposażenie w wiedzę potrzebną do przeprowadzenia zajęć i działań z młodzieżą, które mają uświadamiać, zmieniać postawy i mobilizować do wspólnego działania w celu przestrzegania praw człowieka w Internecie i poza nim. Promowanie szacunku do ludzi, ich różnorodności, prawa człowieka i świadome użytkowanie mediów i Internetu.


Przeciwdziałanie mowie nienawiści obecnej w sieci poprzez  rozwój  kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka.


Scenariusz zajęć/projektu
Nazwa projektu: Najwyższy stopień zagrożenia
Podjęte działania:
ü  Wydanie specjalne szkolnej gazety „Gimnazjak”
ü  Lekcja: Zanim sięgniesz po…czyli lekcja empatii.
ü  Bez NIENAWIŚCI- projekt logo na koszulkę
ü  Ankieta na temat zjawiska cyberprzemocy
ü  Krzyżówka BEZ NIENAWIŚCI
ü  Prezentacja PowerPoint Bez Nienawiści w Internecie
ü  Zredagowanie hasła związanego z Dniem bez wulgaryzmów
Scenariusz lekcji: Zanim sięgniesz po… czyli lekcja empatii
Cele: uczeń
 • rozumie pojęcie: empatia,
 • poznaje istotę empatii i jej przejawy,
 • dostrzega potrzebę odczuwania empatii i pomocy osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia własnego bezpieczeństwa,
 • ustala zasady prowadzące do tworzenia pozytywnych relacji z innymi,
 • zna alternatywne sposoby zachowania w określonych sytuacjach,
 • uważnie ogląda reklamę społeczną i odczytuje jej przesłanie,
 • integruje się z klasa,
 • współpracuje w grupie,
 • wyraża swoje zdanie i uzasadnia je,
 • zauważa niepożądane sytuacje i reakcje uczniów w swoim otoczeniu.
Metody pracy:
 •  metody aktywizujące: zabawa integracyjna, bank pomysłów, wchodzenie w role, burza mózgów, wizualizacja,
 • oglądanie reklamy społecznej,
 • praca w grupach,
 • rozmowa kierowana.
3. Potrzebne materiały:  mazaki, brystole, karteczki, nożyczki, pudełko, plastelina, różne gazety
Przebieg zajęć: 
Wstęp
1. Zabawa integracyjna "Wrzuć strach do pudełka" (około 7 minut)
2. Każdy uczeń otrzymuje karteczkę z przygotowanym zdaniem:
W naszej klasie / szkole boję się, że.....................................................
Uzupełnia zdanie i złożona karteczkę wrzuca do pudełka. Wybrany uczeń losuje je i odczytuje ich treść.
Ćwiczenie pomoże zidentyfikować, jakie problemy występują w klasie/ w szkole, czy uczniowie potrafią być asertywni i empatyczni.
3. Swobodne wypowiedzi na temat empatii (około 5 minut)
a) skojarzenia ze słowem empatia (burza mózgów),
b) jakie formy okazywania empatii są znane uczniom.
4. Sformułowanie tematu lekcji i uświadomienie celów lekcji.
Rozwinięcie
1. Tworzenie portretu EMPATYCZNEGO CZŁOWIEKA (praca w grupach -  10 minut).  Praca może mieć dowolną formę, np. plastyczną, literacką, wokalną.
2. Zaprezentowanie wyników pracy grupowej. Wskazanie elementów świadczących o empatii. (5 minut)
3. Obejrzenie reklamy społecznej ( 3 minuty)
4. Nazywanie uczuć i formułowanie myśli  bohaterów (5 minut):
a) Co czuje?
b) Co myśli?
c) Dlaczego podejmuje taką decyzję?
d) Któremu bohaterowi zabrakło umiejętności bycia empatycznym i dlaczego?
e) Co możemy zrobić, by stać się empatycznym?
5. Swobodne wypowiedzi uczniów. Wyciągnięcie wniosków. Ustalenie zadań w celu nabycia umiejętności bycia człowiekiem empatycznym.
Ćwiczenie: Jestem empatycznym człowiekiem (3 minuty)
a) Uczniowie zapisują na karteczce, jak by się zachowali, co by powiedzieli i komu, gdyby znaleźli się w świecie bohaterów filmowych/ staliby się czwartym bohaterem reklamy społecznej.
b) Zaprezentowanie wynotowanych wypowiedzi przez uczniów.
Podsumowanie
Uzyskanie informacji zwrotnej (3 minuty):
 • Czego uczniowie dowiedzieli się na dzisiejszej lekcji?
 • Czy będzie im to przydatne/ pomocne w życiu?
 • Jak należy reagować, kiedy jest się świadkiem sytuacji naruszającej prawo/ zagrażającej bezpieczeństwu?
 • Dlaczego warto na lekcji podejmować tę tematykę?
W jaki sposób najlepiej o empatii rozmawiać?
Wykaz załączników:
1.   Fotorelacja/e
Internet jest motywem przewodnim wszystkich spotkań nastolatków i każdej rówieśniczej rozmowy.
Czy w sieci czujesz się bezpiecznie? Jak zachowujesz się, kiedy ktoś Cię obraża? Czy wiesz, do kogo się zwrócić?
Prezentacja PowerPoint Bez Nienawiści w Internecie z pewnością Ci podpowie .
        3. Tekst/y z opisem efektu zajęć
W ostatnich latach nasiliło się używanie wulgaryzmów.  Wydaje się, że zwiększył się poziom akceptacji wulgarnego słownictwa. Przeklinać zdarza się dorosłym, jak i dzieciom. Większość z nich robi to wyłącznie pod wpływem emocji. Najczęściej wulgaryzmów używa się w rozmowach ze znajomymi i rodziną. Spotykamy się z nimi na ulicy, w środkach komunikacji, w szkole, w domu rodzinnym,  a także w miejscach spędzania wolnego czasu. Na drzwiach sal lekcyjnych pojawiły się hasła nakłaniające do poszanowania języka ojczystego, jak i promujące wysoką kulturę osobistą. Na lekcji języka polskiego poleciłam uczniom zredagowanie hasła związanego z Dniem bez wulgaryzmów.
Opracowanie ankiety, której celem jest poznanie opinii uczniów na temat cyberprzemocy, w związku z realizowanym w Gimnazjum Publicznym w Dębnie projektem Najwyższy stopień zagrożenia”.

Autorski scenariusz lekcji został zamieszczony na stronie szkoły
Ulega on modyfikacji stosownie do potrzeb.
W ramach "Akcji bez nienawiści" postanowiliśmy przeznaczyć specjalne wydanie "Gimnazjaka" problemowi przemocy werbalnej, nietolerancji i rasizmowi w Internecie. Zwracamy uwagę na problemy, sposoby radzenia sobie z nimi, jak również podpowiadamy, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Numer dostępny jest w wersji elektronicznej i papierowej.

4.   Linki do informacji

Opracowaliśmy krzyżówkę-  BEZ NIENAWIŚCI, którą udostępniliśmy na blogu Internetowy dzienniczek

Uczennica Magdalena Pławińska zaprojektowała dwie wersje logo na koszulkę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz