poniedziałek, 26 października 2015

Moje projekty edukacyjne w Szkolnej Bazie Projektów na rok szkolny 2015/2016


  Projekt edukacyjny polega na realizowaniu przez grupę zaplanowanych zadań związanych z określonym tematem i służących osiągnięciu założonego celu. Efekty pracy zespołu są prezentowane publicznie.

Projekt edukacyjny to metoda pracy, której stosowanie przynosi wiele pożytku, dlatego należy z niej korzystać w różnych sytuacjach.Do zalet pracy w/w metodą należą:

  • pobudzanie do samodzielnego myślenia i twórczego działania,
  • planowanie i organizowanie pracy w taki sposób, aby osiągnąć przyjęty cel,
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
  • uczenie odpowiedzialności za efekty pracy własnej i całego zespołu,
  • kształcenie umiejętności wyboru źródeł informacji i krytycznego z nich korzystania,
  • rozwijanie zdolności selekcji, porządkowania i przekształcania informacji,
  • nauka praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,
  • kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii,
  • dokonywanie samooceny i oceny innych osób.
W roku szkolnym 2015/2016 zaproponowałam uczniom realizację następujących projektów edukacyjnych:


Temat projektu: Z książką Ci do twarzy

Poznasz gusta czytelnicze dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Wymienisz się doświadczeniami czytelniczymi. 
Wyrazisz swoją opinię o książkach i weźmiesz udział w dyskusji. 
Spotkasz się z regionalnymi twórcami.


  Temat projektu: Nie milczę, lecz zabieram  głos w ważnych sprawach
 
Przeprowadzisz ankietę wśród gimnazjalistów na temat szkolnej gazety. 
Będziesz publikować na portalu YoungFace.tv oraz w „Gimnazjaku”. 
Nawiążesz współpracę z „Dziennikiem Zachodnim”. 
Skonfrontujesz  własną  opinię ze zdaniem innych. 
Będziesz korzystać z różnych źródeł informacji i je przetwarzać. 
 

Temat projektu: Nie bądź obojętny/ obojętna
 Motto: „Każdemu tyle praw, ile domagamy się ich dla samych siebie”
  Nawiążesz współpracę ze Stowarzyszeniem Amnesty Interniational. 
Poznasz tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 
Zaangażujesz się w obronę praw człowieczeństwa. 
Będziesz propagować tolerancję i empatię w stosunku do każdego człowieka. 
Przeciwstawisz się stosowaniu praw niehumanitarnych, deptaniu godności osób upominających się o sprawiedliwość. 
Będziesz przeciwdziałać zjawisku dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne, płeć, orientację seksualną, religię, niepełnosprawność, wiek czy miejsce zamieszkania. 
Poznasz  tradycje i kulturę mniejszości narodowych. 

 Temat projektu: Gdy się uśmiecham do innych, świat wydaje się być bardziej kolorowy 
 Dołączysz do Klubu Szkół Tolerancji oraz Szkół Równego Traktowania. 
Będziesz współtworzyć przestrzeń wolną od uprzedzeń i dyskryminacji. 
Odrzucisz  mowę nienawiści i będziesz reagować na nią. 
Włączysz się w akcje równościowe. 
Podejmiesz działania służące  zapobieganiu dyskryminacji, mowie nienawiści w sieci i w życiu społecznym. 


Temat projektu: Czy mógłbyś/ -abyś zostać mnichem benedyktyńskim?


Poznasz sztukę ładnego pisania. 
Zdobędziesz wiedzę na temat średniowiecznych metod zdobniczych. 
Przekonasz się, czy pisanie gęsim piórem jest łatwe. 
Weźmiesz udział w Konkursie Ładnego Pisania.
 

 Temat: Chęć włas­na i po­moc in­nych zap­ro­wadzą Cię w bez­pie­czne miej­sce istnienia.
 Uświadomisz sobie konsekwencje cyberprzemocy.  
Nabędziesz  praktyczne umiejętności radzenie sobie z przejawami cyberprzemocy. 
Opracujesz  zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, ograniczających ryzyko stania się ofiarą cyberprzemocy
Nawiążesz współpracę z Klubem Abstynenta i wystąpisz na uroczystości rocznicowej.
     Przygotujesz spektakl profilaktyczny.


     Licencja Creative Commons


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz