niedziela, 25 października 2015

Konkurs z języka polskiego- etap rejonowy 2014/2015

 
Konkurs Polonistyczny
dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego
w roku szkolnym 2014/2015

Etap rejonowy

Drogi Uczniu!

Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu prosimy, żebyś zapoznał się
z poniższymi wskazówkami:
1.        zakoduj swoje dane na karcie odpowiedzi zgodnie z poleceniem komisji konkursowej;
2.        masz do rozwiązania 45 zadań zamkniętych, za rozwiązanie których możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów;
3.        w zadaniach podanych jest od 3 do 6 odpowiedzi; tylko jedna jest poprawna;
4.        odpowiedzi udzielaj czarnym długopisem tylko na załączonej karcie odpowiedzi;
5.        jeżeli pomylisz się, błędne oznaczenie otocz kółkiem i zaznacz nową poprawną odpowiedź;
6.        jeśli zaznaczysz więcej niż jedną odpowiedź bez wskazania, która jest prawidłowa,
to żadna odpowiedź nie będzie uznana;
7.        nie używaj ołówka, gumki ani korektora na karcie odpowiedzi;
8.        uważnie czytaj wszystkie polecenia;
9.        po zakończeniu pracy sprawdź, czy udzieliłeś wszystkich odpowiedzi;
10.    czas rozwiązywania zadań 90 minut.


Powodzenia!

Część I

Analiza i interpretacja wiersza Do polityka Czesława Miłosza.


                              Do polityka

Kto ty jesteś człowieku – zbrodniarz czy bohater?
Ty, którego do czynu wychowała noc.
Oto starca i dziecka w ręku dzierżysz los
I twarz twoja zakryta
Jak golem nad światem.

Czy obrócisz w popioły miasto czy ojczyznę?
Stój! Zadrżyj w sercu swoim! Nie umywaj rąk!
Nie oddawaj wyroku niespełnionym dziejom!
Twoja jest waga i twój jest miecz.
Ty, ponad ludzką troską, gniewem i nadzieją
Ocalasz albo gubisz
Pospolitą rzecz.

Ty jesteś dobry i w gronie rodziny
Pieściłeś nieraz blask dziecinnych głów.
Ale jeżeli przeklnie ciebie – milion rodzin?
Biada! Co pozostanie z twoich dobrych dni?
Co pozostanie z twoich krzepkich mów?
Ciemność nadchodzi.

Gwarne miasta i pola, kopalnie, okręty
Na twojej dłoni, ludzkiej, jakże ludzkiej.
Patrz. Linia twego życia tędy będzie szła.
Trzykroć błogosławiony
Po trzykroć przeklęty
Władco dobra
Albo władco zła.

                                                             Kraków, 1945

         Czesław Miłosz, Do polityka [w:] W. Bolecki , Czesław Miłosz. To, co pisałem, Warszawa  1998.

Zadanie 1. (0-1)
Kim jest adresat wiersza Cz. Miłosza?
  A. Każdy człowiek.
  B. Konkretny polityk.
  C. Zbrodniarz polityczny.
  D. Bliżej nieokreślony polityk.

Zadanie 2. (0-1)
Które z podanych określeń nie wpisuje się w interpretację słowa polityk zawartą
w wierszu?

  A. Władca.
  B. Demiurg.
  C. Mąż stanu.
  D. Człowiek układny.


Zadanie 3. (0-1)
Polityk w wierszu Cz. Miłosza jest postacią

  A. pozbawioną cech wartościujących.
  B. jednoznacznie pozytywną.
  C. jednoznacznie negatywną.
  D. ambiwalentną.


Zadanie 4. (0-1)
Postępowanie bohatera uzależnione jest od

  A. fatum.
  B. Boga.
  C. jego woli.
  D. oczekiwań obywateli.
  E. układu sił politycznych.


Zadanie 5. (0-1)
Charakteryzując bohatera wiersza, autor posługuje się

  A. synonimami.
  B. neologizmami.
  C. zgrubieniami.
  D. antonimami.


Zadanie 6. (0-1)
Do której greckiej bogini odwołuje się autor w wersie Twoja jest waga i twój jest miecz?

  A. Do Temidy.
  B. Do Nike.
  C. Do Uranii.
  D. Do Artemidy.
Zadanie 7. (0-1)
Cechą języka wiersza Do polityka jest

  A. agresja.
  B. perswazja.
  C. rzeczowość.
  D. manipulacja.


Zadanie 8. (0-1)
Błogosławiony to przykład imiesłowu

  A. przysłówkowego współczesnego.
  B. przysłówkowego uprzedniego.
  C. przymiotnikowego czynnego.
  D. przymiotnikowego biernego.

Część II


Znajomość treści i interpretacja Szkiców węglem Henryka Sienkiewicza.


Zadanie 9. (0-1)
Wskaż właściwą kwalifikację rodzajową i gatunkową utworu H. Sienkiewicza.
  A. Epika, opowiadanie.
  B. Epika, epopeja.
  C. Dramat, nowela.
  D. Dramat, tragedia.
  E. Liryka, bajka.
  F. Liryka, przypowieść.


Zadanie 10. (0-1)
Sienkiewicz posłużył się w tekście wymownymi nazwami miejscowości (Barania Głowa, Osłowice), by
  A. podkreślić, że akcja utworu dzieje się na wsi.
  B. podkreślić, że akcja tematycznie związana jest z życiem chłopów.
  C. podkreślić ujemne cechy charakteru i umysłowości ich mieszkańców.
  D. podkreślić swój negatywny stosunek do chłopów i ich problemów.

Zadanie 11. (0-1)
Prostactwo, bezwzględność, wyrachowanie i perfidia to cechy 

  A. chłopa Rzepy.
  B. wójta Buraka.
  C. dziedzica Skorabiewskiego.
  D. pisarza gminnego Zołzikiewicza.


Zadanie 12. (0-1)
Jakim stylem posłużył się narrator w poniższym wypowiedzeniu?
Prawda, że Rzepowa była śliczna kobieta, co się nazywa; nie byłby jednak zapewne ów baraniogłowski Don Juan tyle jej zachodów poświęcał, gdyby nie dziwna i zasługująca na ukaranie oporność tej kobiety.

  A. Potocznym.
  B. Naukowym.
  C. Ironicznym.
  D. Podniosłym.

Zadanie 13. (0-1)
Co Sienkiewicz czyni odpowiedzialnym za tragizm losów rodziny Rzepów?

  A. Stosunki społeczne panujące w II połowie XIX wieku.
  B. Stosunki polityczne panujące w II połowie XIX wieku.
  C. Wrodzoną bierność chłopów i ich skłonność do godzenia się z losem.
  D. Fatalistyczną koncepcję losu człowieka, uzależniającą jego egzystencję od przeznaczenia.

Zadanie 14. (0-1)
Wawrzon Rzepa podpisał z wójtem kontrakt, w którym zobowiązał się stanąć do poboru za jego syna z powodu

  A. korzyści materialnych.
  B. intrygi Zołzikiewicza.
  C. spłaty honorowego długu.
  D. nadziei na awans społeczny.

Zadanie 15.(0-1)
Do jakiego wydarzenia historycznego odwołuje się w swej wypowiedzi dziedzic, mówiąc: Dawniej było co innego… panie dobrodzieju!... a dziś ani wam do mnie, ani mnie do was nic. Dziś wy moi sąsiedzi i basta! (…) Dziś wy tam [w powiecie] więcej możecie ode mnie. To nie dawne czasy, moja Rzepowa.”?

  A. Do Wiosny Ludów.
  B. Do uwłaszczenia chłopów.
  C. Do powstania listopadowego.
  D. Do powstania chłopów w Galicji w 1846 roku.Zadanie 16. (0-1)
Jaką funkcję w utworze Sienkiewicza pełni podtytuł Szkice węglem, czyli epopeja
pod tytułem „Co się działo w Baraniej Głowie”?

  A. Zapowiada satyryczne ujęcie świata przedstawionego w utworze.
  B. Zapowiada istotne znaczenie tego utworu dla narodu polskiego.
  C. Zapowiada zabawną fabułę utworu i komiczną kreację postaci literackich.
D. Zapowiada ukazanie chłopów w momencie kształtowania się ich świadomości
społecznej.
                     Część III


Analiza i interpretacja wiersza Lament świętokrzyski.

    Posłuchajcie, bracia miła!
Chcęć wam skorzyć krwawą głowę;
Usłyszycie mój zamątek,
Jen mi się stał w Wielki Piątek.

   Pożałuj mię  stary, młody,
Boć mi przyszły krwawe gody:
Jednegociem Syna miała
I tegociem ożelała.

   Zamęt ciężki dostał się mnie, ubogiej żenie,
Widząc rozkrwawione me miłe Narodzenie;
Ciężka moja chwila, krwawa godzina,
Widząc niewiernego żydowina,
Iż on bije, męczy mego miłego Syna.

   Synku miły i wybrany,
Rozdziel z matką swoją rany;
A wszakom Cię, Synku miły, w swym sercu nosiła,
A takież Tobie wiernie służyła,
Przemow k’matce, bych się ucieszyła;
Bo już idziesz ode mnie, moja nadzieja miła.

   Synku, bych cię nisko miała,
Niecoś bych Ci wspomagała:
Twoja główka krzywo wisa, tęć bych ja podparła;
Krew po Tobie płynie, tęć bych ja utarła;
Picia wołasz, piciać bych Ci dała,
Ale nie lza dosiąc Twego świętego ciała.

   O, aniele Gabryjele,
Gdzie jest ono twe wesele,
Cożeś mi go obiecował tako bardzo wiele,
A rzekący: „Panno, pełna jeś miłości!”
A ja pełna smutku i żałości;
Spróchniało we mnie ciało i moje wszytki kości.

   Proścież Boga, wy miłe i żądne maciory,
By wam nad dziatkami nie były takie to pozory,
Jele ja, nieboga, ninie dziś zeźrzała
Nad swym, nad miłym Synem krasnym,
Iż on cirpi męki, nie będąc w żadnej winie.

   Nie mam ani będę mieć inego,
Jedno Ciebie, Synu, na krzyżu rozbitego.

Lament świętokrzyski [w:] A.Rajca, J.Polanicki, Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza
do współczesności,
Warszawa 1997.
Zadanie 17. (0-1)
Kto jest podmiotem lirycznym w Lamencie świętokrzyskim?

  A. Osoba bliżej nieokreślona.
  B. Ukrzyżowany Chrystus.
  C. Archanioł Gabriel.
  D. Matka Boska.


Zadanie 18. (0-1)
Kto nie jest adresatem wiersza?

  A. Bóg.
  B. Jezus.
  C. Ludzie.
  D. Matki.
  E. Anioł Gabriel.


Zadanie 19. (0-1)
Maryję wypowiadającą się w piątej strofie charakteryzuje

  A. siła.
  B. nostalgia.
  C. bezradność.
  D. nieustępliwość.Zadanie 20. (0-1)
W Lamencie świętokrzyskim występuje nawiązanie do motywu

  A. genezis.
  B. teatru świata.
  C. syna marnotrawnego.
  D. Stabat Mater Dolorosa.


Zadanie 21. (0-1)
Scena śmierci Jezusa (5 strofa) ukazana została

  A. groteskowo.
  B. fantastycznie.
  C. realistycznie.
  D. karykaturalnie.
   

Zadanie 22. (0-1)
Wskaż właściwe określenie sytuacji lirycznej w Lamencie świętokrzyskim.

  A. Jezus rozmawiający z matką.
  B. Matka bolejąca pod krzyżem.
  C. Matki współczujące Matce Boskiej.
  D. Archanioł Gabriel zwiastujący Maryi wolę Boga.


Zadanie 23. (0-1)
W których zwrotkach autor operuje kontrastem: sacrum (góra) – profanum (dół), radość – żal. Strofy podane są w kolejności zestawionych par.

  A. 1, 2.
  B. 2, 3.
  C. 5, 6.
  D. 6, 7.


Zadanie 24. (0-1)
Wyrazy: wszytki, bych, tegociem, chcęć, obiecował to

  A. neologizmy.
  B. archaizmy.
  C. zdrobnienia.
  D. zgrubienia.


Część IV


Znajomość treści i interpretacja fragmentów powieści Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy Miguela de Cervantesa Saavedra.

Zadanie 25. (0-1)
Jakie jest pochodzenie imienia bohatera Cervantesa – Don Kichote z Manczy?

  A. Imię to nadali bohaterowi potomni.
  B. Don Kichote odziedziczył imię po przodkach.
  C. Bohater sam nadał sobie to imię.
  D. Imię to nadali bohaterowi rodzice.

Zadanie 26. (0-1)
Jak Don Kichote nazywał damę swego serca i swego konia?

  A. Julia i Tarant.
  B. Izolda i Marengo.
  C. Dulcynea i Rosynant.
  D. Aldonza Lorenzo i Bucefał.

Zadanie 27. (0-1)
W czym narrator i przyjaciele Don Kichota upatrywali źródeł jego szaleństwa?

  A. W nieszczęśliwej miłości.
  B. W czytanych przez niego romansach.
  C. W delikatnej konstrukcji psychicznej bohatera.
  D. W traumatycznych doświadczeniach z dzieciństwa.

Zadanie 28. (0-1)
Która para wyrazów charakteryzuje Don Kichota i Sanczo Pansę? (Wyrazy zostały podane w kolejności wskazanych w pytaniu bohaterów).

  A. Idealizm – realizm.
  B. Odwaga – tchórzostwo.
  C. Pesymizm – optymizm.
  D. Racjonalizm – marzycielstwo.

Zadanie 29.(0-1)
Do którego bohatera mitologicznego podobny jest Don Kichote?

  A. Do Achillesa.
  B. Do Dedala.
  C. Do Syzyfa.
  D. Do Zeusa.
  E. Do Ikara.Zadanie 30. (0-1)
W którym wypowiedzeniu użyto w przenośnym znaczeniu frazeologizmu walka
z wiatrakami?

A. W rozdziale ósmym Don Kichote, mimo ostrzeżeń Sanczo Pansy, rusza do walki
      z  wiatrakami stojącymi na polu.
B.  Antek walczył z wiatrakami zza rzeki, rzeźbiąc z sukcesem ich drewniane miniatury.
C.  Pan Nowak stoczył walkę z wiatrakami, dzięki której udało mu się zaprząc je do
        Produkcji energii elektrycznej.
D.  Ograniczyć wzrost zachorowań na nowotwory można jedynie przez stosowanie
      profilaktyki; inaczej będzie to walka z wiatrakami.

Zadanie 31. (0-1)
Donkiszoteria to postawa życiowa charakteryzująca się

  A. przekonaniem o kryzysie wartości i pesymizmem.
  B. miłością do ojczyzny i gotowością walki o jej wolność.
  C. stawianiem sobie szlachetnych, ale nierealnych celów.
  D. walką z wyzyskiem najuboższych warstw społecznych i ich oświecaniem.
Część V

Analiza i interpretacja wiersza Sonet szalony Leopolda Staffa

Włóczęga, król gościńców, pijak słońca wieczny,
Zwycięzca słotnych wichrów, burz i niepogody,
Lecę w prześcigi z dalą i złudą w zawody,
Niewierny wszystkim prawdom i sam z sobą sprzeczny.

Pod gwiezdnym niebem w polu rozkładam gospody.
Snem i płaszczem nakryty, śpię wszędzie bezpieczny.
U głowy mej zatknięty kij, jak krzew jabłeczny,
Rodzi mi kwiat marzenia i owoc swobody.

Lekkomyślność śpi ze mną, płocha weselnica,
Sakwę, gdziem mądrość chował, przedarła psotnica...
W drodze szczęśliwie-m zgubił swą mądrość znużoną.

Proszę cię, duszo moja, bądźże mi szaloną,
Bo ukradłem nadzieję gdzieś w karczmie przydrożnej!
Ciesz się zgubą! Niech będzie przeklęty ostrożny!

                               Leopold Staff, Sonet szalony [w:] J. Marx, Młoda Polska, Warszawa 1997.
Zadanie 32. (0-1)
W pierwszej zwrotce występują rymy

  A. parzyste.
  B. okalające.
  C. przeplatane.

Zadanie 33. (0-1)
Wiersz L. Staffa jest sonetem, bo

  A. składa się z części opisowej i refleksyjnej.
  B. krytykuje i ośmiesza przedstawione w nim zjawiska.
  C. utrzymany jest w podniosłym tonie i ma pochwalny charakter.
  D. jego celem jest przekazanie uniwersalnego przesłania o moralizującym charakterze.

Zadanie 34. (0-1)
W wierszu L. Staffa wyrażona jest

  A. aprobata równowagi i harmonii życia.
  B. akceptacja społecznych zakazów.
  C. afirmacja życia.

Zadanie 35. (0-1)
Wskaż wartość szczególnie cenioną przez podmiot liryczny.

  A. Rozsądek.
  B. Mądrość.
  C. Wolność.
  D. Bogactwo.
  E. Zaszczyty.

Zadanie 36. (0-1)
Podmiot liryczny to człowiek

  A. żyjący chwilą.
  B. zagubiony w świecie.
  C. ceniący wygodne życie.
  D. precyzyjnie planujący przyszłość.
  E. stosujący się do obowiązującego systemu zakazów.

Zadanie 37. (0-1)
Co pomaga podmiotowi lirycznemu w jego wędrówce przez życie?

  A. Wiara.
  B. Wiedza.
  C. Natura.
  D. Pieniądze.Zadanie 38. (0-1)
Czym dla podmiotu lirycznego jest szaleństwo?

  A. Obłąkaniem.
  B. Odrzuceniem rozwagi.
  C. Agresywnym zachowaniem.
  D. Niezrównoważeniem umysłowym i emocjonalnym.


Część VI

Znajomość treści i interpretacja Rozmów z katem Kazimierza Moczarskiego.

Zadanie 39. (0-1)
Wskaż odpowiedź niewłaściwą.
Na genezę Rozmów z katem wpływ miał/miała

  A. chęć poznania osobowości nazisty – zbrodniarza.
  B. potrzeba poznania mechanizmów kształtujących hitlerowców.
  C. wspólny pobyt autora w więzieniu z Jürgenem Stroopem.
  D. prośba Stroopa o napisanie książki o jego karierze politycznej.


Zadanie 40. (0-1)
Jürgen Stroop jawi się w utworze jako człowiek

  A. zagubiony po przegranej wojnie i upadku wyznawanych przez niego ideałów.
  B. deklarujący gotowość naprawienia wyrządzonych przez niego krzywd.
  C. postrzegający siebie jako ofiarę systemu faszystowskiego.
  D. bez poczucia winy i wyrzutów sumienia.


Zadanie 41. (0-1)
Jakie wartości cenił przede wszystkim Jürgen Stroop?

  A. Wiarę, tolerancję, wiedzę.
  B. Patriotyzm, władzę, empatię.
  C. Karność, lojalność, współczucie.
  D. Dyscyplinę, posłuszeństwo, siłę fizyczną.

Zadanie 42. (0-1)
Jürgen Stroop był likwidatorem getta w

  A. Lublinie.
  B. Kielcach.
  C. Warszawie.
  D. Krakowie.Zadanie 43. (0-1)
Jaka myśl została wyrażona w motcie poprzedzającym Rozmowy z katem?

    Bo cóż by warte były bunty i cierpienia,
    Gdyby kiedyś w godzinę zdobytej wolności,
    Nie miały się przerodzić w cierpień zrozumienie (…)
    Gdyby się lud gnębiony stawał gnębicielem
    I w dłoń przebitą gwoździem chwytał miecz Piłata?
                                                                                Antoni Słonimski, Do przyjaciół w Anglii


  A. Walka z wrogiem jego metodami jest niemoralna.
  B. Z nieprzyjacielem należy walczyć jego własną bronią.
  C. Ludzie, którzy cierpieli z czyjegoś powodu, mają prawo do zemsty.
  D. Z krzywdzicielem należy postępować wg biblijnego prawa oko za oko, ząb za ząb.


Zadanie 44. (0-1)
Gdzie, w niżej podanym wypowiedzeniu, należy postawić przecinek?
Dzięki nauce jaką miałem szczęście nabyć z książek Frau Doktor Ludendorff udało mi się łatwo pokonać przesądy religijne a potem wpisywać do rubryki wyznania: Gottglaubig.

  A. Przed wyrazem: a
  B. Przed wyrazami: jaką, udało, a
  C. Przed wyrazami: jaką, a
  D. Przed wyrazami: udało, a


Zadanie 45. (0-1)
Które z  wypowiedzeń, pochodzących z Rozmów z katem, nie zawiera opinii?

  A. Stroop nie był gadułą, ale miał tendencję do opowiadania o sobie, m.in. do chwalenia się.
  B. Z Dachau wrócił Stroop do Hamburga jako dyplomowany członek grupy przywódczej SS.
  C. Mimo niskich zarobków Stroop szybko wychodził z powojennej depresji.
  D. Stroop był tak samo zafascynowany Kaukazem, jak i Ukrainą.Powodzenia!

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz